Slovníček pojmů

Toto je slovníček pojmů, které se vyskytují na našem webu. Zjistíte v něm, co který pojem znamená.

Výměna reklam Situace, kdy si crowdfundeři propagují navzájem projekty. Je to výhodné, protože se tak dá získat reklama zadarmo – crowdfunder jen musí ke svému projektu umístit upoutávku (banner) na projekt jiného crowdfundera. Crowdfundeři si tak mohou jednoduše vypomáhat.
Model „všechno nebo nic“ Crowdfunder dostane vybrané peníze jedině tehdy, pokud jeho kampaň dosáhne stanoveného cíle (cílové částky).
Andělský investor Andělský investor, anděl, byznys anděl nebo neformání investor je někdo, kdo poskytne kapitál začínajícímu start-upu. Obvykle to dělá ve formě půjčky nebo výměnou za vlastnický podíl na firmě.
Komunikace s veřejností Veřejnost se může aktivně podílet na vývoji projektu – může odpovídat na různé dotazníky, poskytovat zpětnou vazbu nebo vyjadřovat svůj názor na jednotlivé části projektu nebo marketingové techniky. To oceňují zejména ti tvůrci crowdfundingových kampaní, kteří rádi čerpají inpiraci od dalších kreativních lidí. Taková komunikace zároveň pomáhá odstraňovat překážky mezi oběma stranami.
Podporovatel Osoba, která finančně podpoří projekt. Říká se jí také dárce, patron nebo sponzor.
Rozvaha Finanční výkaz podávající přehled o majetku (aktivech) a zdrojích jejich krytí (pasivech) určité firmy či organizace v dané chvíli; ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za předchozí období.
Zavedená praxe Obchodní nebo profesní postupy, které jsou považované a doporučované jako nejlepší a nejefektivnější.
Dluhopisy Dluhopis je cenný papír, prostřednictvím něhož věřitel investuje tak, že půjčí své peníze jinému subjektu (většinou firmě nebo státu). Tento subjekt si peníze půjčuje na určitou dobu a za variabilní nebo fixní úrokovou míru. Dluhopisy vydávají firmy, instituce veřejné správy, státy a suverénní vlády, aby tak získaly peníze na své projekty a aktivity. Majitelé dluhopisů se vůči subjektu, který dluhopisy vydal, stávají věřiteli.
Bod zvratu Bod, v němž se příjmy firmy rovnají jejím nákladům. Stanovení bodu zvratu pomůže firmě zjistit, jak vysoké příjmy z prodeje musí mít, aby pokryla své náklady, a mohla začít vytvářet zisk.
Překlenovací úvěr Způsob financování, který firmy používají do doby, než poprvé nabídnou veřejně k nákupu své akcie. Dočasně tak získávají peníze na svůj  provoz.
Broker-Dealer Registrované profesionální osoby, firmy nebo agentury, které jako makléři pro své klienty provádějí operace na trzích cenných papírů. Brokeři-dealeři pro klienty nakupují a prodávají cenné papíry, poskytují jim investiční poradenství, skrz operace na trhu dodávají likviditu, publikují investiční výzkumy, pomáhají firmám sehnat kapitál a provozují tržní platformy. Brokeři-dealeři se musejí registrovat u dohledového orgánu (v USA je to S.E.C., v ČR Komise pro cenné papíry). Některé typy investičních aktivit (crowdfundingových i obecných) vyžadují spolupráci s registrovaným brokerem-dealerem.
Rychlost spalování Burn Rate (doslovně míra spalování) je rychlost, s jakou nová firmy utrácí svůj počáteční kapitál.
Tah firmy Business Traction (doslovně tah firmy) označuje počáteční období nově založené firmy (start-upu). V tomto období se firma rychle rozvíjí.
Žádost o radu Tvůrce projektu se obrací  na veřejnost a žádá ji, aby k projektu poskytla nápady, podněty a zpětnou vazbu. Poradci mohou o projektu dostat pokročilejší informace.  Tuto aktivitu je možné dělat naživo (viz pojem Skupinová diskuze).
Kampaň Doba, po kterou na crowdfundingové platformě probíhá výběr peněz na určitý projekt.
Kapitálové zisky Zisky z prodeje majetku nebo investic.
Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích je finanční výkaz, který zachycuje peněžní přítoky a odtoky z různých aktivit firmy.
Akcie třídy A Zvláštní druh akcií, který je spojen s většími nebo menšími hlasovacími právy než akcie třídy B. Akcie třídy A mají většinou větší hlasovací práva.
Akcie třídy B Zvláštní druh akcií, který je spojen s většími nebo menšími hlasovacími právy než akcie třídy A.  Akcie třídy A mají většinou větší hlasovací práva.
Komunitní akcie Termín komunitní akcie označuje zvláštní formu podílového kapitálu. Jde o akcie družstevních, komunitních a charitativních společností. Mohou je vydávat pouze organizace fungující s nějakým společensky prospěšným cílem.
Konvertibilní půjčka Jde o finanční nástroj, který nově založeným firmám (start-upům) umožňuje získat počáteční peníze, aniž by přitom musely prodávat své akcie. Akcie se prodávají až později, kdy je firma rozvinutější. Konvertibilní půjčka se podobá běžné půjčce, kdy se firma zavazuje splatit vypůjčené peníze svému věřiteli; věřitel se ale může později rozhodnout, že místo splacení chce za půjčku raději získat majetkový podíl na firmě v odpovídající hodnotě (akcie). Držitelé konvertibilních půjček většinou mají možnost získat akcie se slevou, protože půjčili své peníze firmě v jejím nejranějším, a tedy nejrizikovějším stádiu.
Copyright Výhradní právo poskytované proto, aby jeho držitel mohl po určitou dobu tisknout, publikovat, vytvářet, filmovat nebo zaznamenávat určité literární, umělecké nebo hudební dílo.
Tvůrce Osoba, která pořádá crowdfundingový projekt. Může to být umělec, spisovatel, hudebník, vynálezce i kdokoli jiný.
Bonita Statisticky odvozené číslo, které odráží důvěryhodnost dlužníka. Věřitelé pomocí něj hodnotí, jak moc je pravděpodobné, že dlužník bude splácet své dluhy. Bonita je kromě jiného založená na předchozí platební morálce člověka. Její hodnota se pohybuje od 300 do 850 – čím je vyšší, tím důvěryhodnější člověk je.
Podílový crowdfunding Označuje typ crowdfundingu, kdy se za příspěvek poskytuje podíl na vlastnictví firmy.
Crowd Financing Termín používaný někdy pro podílový crowdfunding.
Dluhový crowdfunding Označuje typ crowdfundingu, který funguje na bázi půjček.
Crowdfundingová platforma Internetový portál, který funguje jako zprostředkovatel. Jsou na něm zveřejněny projekty snažící se nalákat podporovatele, investory a dárce.
Crowdfundingový portál Obdoba crowdfundingové platformy. Přes portál ale neproudí přímo peníze investorů, pouze se na něm propojují investoři s vhodnými projekty a firmami.
Crowdfunding Činnost, kdy se někdo obrací na širokou veřejnost (zejména na uživatele internetu) s žádostí o finanční příspěvek. Crowdfundingové aktivity probíhají většinou na crowdfundingových platformách.
Crowdsourcing Získávání informací a podnětů k určitému projektu. Dělá se tak, že se velké množství lidí požádá o poskytnutí zpětné vazby k projektu. Může být za finanční úplatu nebo zadarmo a probíhá většinou přes internet.
Tvořivost financovaná kybernetikou Je to podtyp crowdfundingu, který se soustředí na kreativní projekty v prostředí internetu.
Nezajištěný dluhopis Druh dluhopisu, který není zajištěn žádným fyzickým majetkem dlužníka nebo zástavou. Stojí pouze na dobré bonitě a kladné reputaci dlužníka. Tyto dluhopisy vydávají často korporace a vlády, aby si tak zajistily kapitál.
Cenné papíry založené na půjčce Věřitelé získávají nezajištěný závazek dlužníka splatit do určité doby půjčku. Strukturou se podobají dluhopisům, ale váží se k nim jiná práva a povinnosti.
Dluhový crowdfunding Typ crowdfundingu, kdy přispěvatelé poskytnou finanční příspěvek ve formě půjčky a očekávají, že v budoucnu se jim půjčka vrátí navýšená o úrok. Úrok je buď vyplacen na bázi úrokové míry k datu splatnosti půjčky (tradiční model), anebo jako podíl na zisku firmy (model dělení zisku). Cílovou skupinou tohoto typu crowdfundingu jsou investoři a podnikatelé. U dluhového crowdfundingu se rozlišuje situace, kdy si lidé poskytují půjčky mezi sebou (peer-to-peer lending), a situace, kdy lidé půjčují peníze firmám (business loans).
Zředění akcií Snížení vlastnické hodnoty stávajících akcií tím, že firma vydá další akcie, aniž by zároveň navýšila svůj kapitál.
Diskontní míra Požadovaná míra návratnosti úrokové míry.
Dividenda Částka, kterou firma pravidelně (většinou jednou ročně) vyplácí ze svého zisku (nebo rezerv) svým akcionářům.
Charitativní crowdfunding Lidé darují malé částky a snaží se společně nashromáždit dostatek peněz na úhradu určitého projektu s bohulibým účelem. Za svůj příspěvek přitom neočekávají žádnou finanční nebo materiální protislužbu.
Darovací tlačítko Malé grafické tlačíko na monitoru. Když na něj člověk klikne, je přesměrován na platební bránu, skrz kterou může tvůrci projektu přispět peníze. Pokud projekt používá darovací tlačítko platební služby PayPal, může přispěvatel určit výši částky, kterou chce přispět (to je užitečné u projektů, které mají různé položky za rozdílné ceny).
Darovací crowdfunding Charitativní crowdfunding. Typ crowdfundingu, kde lidé přispívají peníze na projekty s charitativním nebo sociálním účelem.
Kompletní prověření Kompletní prověření investičního záměru znamená jeho celkové posouzení předtím, než do něj investor zainvestuje. Většinou ho provádí právní a účetní experti investora.
Výnosnost zisků Výnosnost zisků je opakem P/E poměru (poměru cena/výnos). Jde o zisky na akcii dělené současnou tržní cenou akcie.
Prezentace ve výtahu Prezentace ve výtahu (ang. elevator pitch, elevator speech nebo elevator statement) je krátké, rychlé a jasné představení povolání, výrobku, služby, organizace nebo události a jejich hodnotového návrhu (přínosu).
Rozvíjející se firma Firma v USA, jejíž tržby podle zákona JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act) nepřekračují 1 miliardu dolarů za rok. Tyto firmy mohou mít různé výhody, například mohou mít usnadněný přístup ke kvalifikovaným institucionálním odběratelům.
Podílový crowdfunding Prodej části firmy malému počtu investorů za to, že do firmy zainvestují. Využívají ho většinou firmy v raném stádiu rozvoje.
Podíl Vlastnictví části firmy na základě investice do ní.
Jistotní účet Jistotní účet je bankovní účet vlastněný třetí stranou, prostřednictvím něhož si dvě smluvní strany převádí peníze během určité  transakce. Třetí strana (pověřená) peníze drží do té chvíle, než od smluvních stran obdrží patřičné psané nebo ústní instrukce nebo než jsou splněny podmínky, které si smluvní strany předjednaly. Přes jistotní účet je možné převádět cenné papíry, peníze v různém objemu i majetek.
Exitová strategie, výstupní strategie Způsob, jakým se investor nebo majitel firmy zbaví investice, kterou udělal v minulosti. Děje se tak většinou prostřednictvím prodeje akcií na burze nebo prodejem celé firmy větší firmě.
Fanoušek Fanoušek je někdo, kdo se zajímá o crowdfundingový projekt, i když na něj nakonec třeba ani nepřispěje. Fanoušci projekt šíří, komentují a pomáhají o něj vzbuzovat zájem.
Finanční předpověď Odhad budoucích finančních pohybů ve firmě.
První čtenář Člověk, který projekt jako první zhodnotí. Může to být kamarád, člen rodiny nebo fanoušek. Podívá na první hrubý návrh projektu a navrhne, co před jeho zveřejněním vylepšit. Některé crowdfundingové projekty za to dokonce poskytují pobídky. Někdy se mu také říká beta čtenář.
Skupinová diskuze Činnost, kdy skupinka lidí diskutuje projekt s jeho tvůrcem (nebo s někým jiným z projektového týmu), dává k němu návrhy a analyticky ho komentuje. V prostředí internetu se děje online, a to většinou prostřednictvím blogů. Skupinové diskuze je taky možné použít pro brainstorming podnikatelských projektů a záměrů.
Zcela zředěné akcie Celkový počet akcií, který by vznikl, pokud by se uplatnily všechny možné konvertibilní nástroje, například konvertibilní dluhopisy nebo akciové opce.
Přispěvatel, dárce Člověk, který určité osobě nebo projektu poskytne peníze.
Doba výběru peněz Předem daná doba (většinou 90 dnů), během níž se firma může pokusit vybrat potřebné peníze. V USA se podle zákona JOBS uplatňuje model „všechno nebo nic“ – to znamená, že firma musí do konce této doby nashromáždit celou cílovou částku. Pokud se jí to nepovede, peníze se vrátí investorům a firma nic nedostane.
Fundingový portál Crowdfundingový prostředník, který ale: 1) neposkytuje investiční poradenství nebo doporučení, 2) neumožňuje přímý nákup nebo prodej cenných papírů na něm nabízených nebo vystavených, 3) neodměňuje zaměstnance, makléře nebo jiné osoby za takový prodej, 4) drží, vlastní nebo jiným způsobem nakládá s prostředky investorů nebo cennými papíry.
Okno pro výběr peněz Stejné jako Doba výběru peněz (Funding Period).
Obecné předpoklady Zahrnují úrokové míry, které se vztahují na půjčky, o které firma bude žádat (jak krátkodobé, tak dlouhodobé, protože jejich výše je většinou jiná) a procento daňových odvodů, kterým se budou danit zisky firmy.
Veřejná nabídka V USA nabídka potenciálním investorům mimo současnou síť kontaktů s cílem získat peníze. Soukromým subjektům ji povoluje SEC (Komise pro cenné papíry), podmínkou je registrace podle zákona JOBS.
Hrubá marže Rozdíl mezi příjmy z projede výrobků/služeb a náklady na ně.
Fáze růstu Stádium vývoje firmy, které je charakteristické zvyšováním příjmů a zisku.
Seznam sponzorů Seznam podporovatelů projektu.
Shromažďovací webová stránka Webové stránky jako Kickstarter nebo IndieGoGo, na kterých je publikováno mnoho různých projektů. Existují také shromažďovací stránky, které se zaměřují na určitý druh obsahu, např. na webové kreslené příběhy nebo knižní beletrii.
Nelikvidní aktivum Stav, kdy se určitý cenný papír nebo jiné aktivum nedají rychle a jednoduše prodat nebo směnit za hotovost, aniž by přitom nedošlo k podstatné ztrátě jejich hodnoty.
První veřejná nabídka akcií První veřejná nabídka akcií. Je to první možnost, kdy si investoři z řad veřejnosti mohou nakoupit akcie nově založené nebo existující firmy, nebo kdy mohou poprvé investovat do nového produktu nebo projektu.
Duševní vlastnictví Vlastnictví myšlenek. Na rozdíl od fyzických věcí ve firmě jako jsou počítače nebo kancelář a její vybavení, se duševní vlastnictví váže k nápadům, patentům, copyrightům atd.
Úroková míra Podíl na půjčce, který je dlužníku připočten za možnost půjčit si. Většinou se vyjadřuje jako roční procento z nesplacené velikosti půjčky (jistiny).
Střednědobá půjčka Typ cenného papíru s pevně daným výnosem, jehož splatnost nebo datum první splátky je nastaveno za 3 až 10 let.
Vnitřní výnosové procento Diskontní míra, která bere čistou současnou hodnotu všech peněžních toků z určitého projektu a staví ji rovnu nule. Používá se často v kapitálovém rozpočtování.
Investování přes crowdfunding Investování do určité firmy prostřednictvím crowdfundingu. Investice může být na základě podílu ve firmě, půjčky, konvertibilních půjček nebo nějakého jiného finančního plnění.
Investiční limit Podle zákona JOBS v USA je to maximální částka, kterou mohou lidé v crowdrundingu investovat. Limit platí vždy po období 1 roku a je nastaven následovně: pro investory s ročním příjmem menším než 100 tisíc USD je to buď 2 000 USD nebo 5 % jejich ročního příjmu (záleží, co je vyšší); pro investory s ročním příjmem přes 100 tisíc USD je to 10 % jejich ročního příjmu, maximálně však 100 tisíc USD.
Investiční prospekt Dokument, v němž jsou popsány cíle, rizika a podmínky investice do určitého projektu. Většinou obsahuje finanční přehledy, medajlónky manažerů projektu, detailní popis projektu atd.
Vztahy s investory Povinnost firmy informovat investory o dosažených výsledcích. Pomáhají firmě udržovat dobré vztahy s investory a motivují je k dalším investicím do firmy.
Obchodování s fakturami Firmy prodávají osobám nebo institucionálním investorům své faktury se slevou. Okamžitě tak získávají peníze a nemusejí čekat, až jim jejich odběratelé faktury proplatí.
Emitent Právní osoba, která vytváří, registruje a prodává cenné papíry. Financuje tak svůj provoz.
Model „nechej si, co jsi vybral“ Tvůrce projektu si může ponechat vybrané peníze i přesto, že se mu nepodařilo dosáhnout předem stanovené cílové částky.
Stovkový fanoušek Fanoušek, který utratí víc než 100 GBP za určitý projekt za rok. Tito fanoušci byli u zrodu financování crowdfundingem.
Cílová stránka Webová stránka o projektu/kampani s detailními informacemi.
Společnost s ručením omezeným Právní forma firmy, kdy společníci nenesou osobní zodpovědnost za dluhy a závazky firmy.
Zpětný odkaz Možnost, jak propagovat projekt – na cílové stránce (landing page) se zveřejní odkaz na projekt. To pomáhá zapojit do projektu víc lidí. Někdy také označovaný jako linklove a linkluv.
Výstupní strategie Prodej firmy jinému subjektu, její fúze nebo prodej na burze. Je to typická výstupní strategie. Jejím cílem je převést vlastnický podíl zakladatelů a investorů firmy na peníze.
Likvidita Dostupnost likvidních prostředků na trhu nebo pro firmu.
Dluhový crowdfunding Typ crowdfundingu, kdy lidé půjčují na úrok jiným lidem.
Dlouhodobá půjčka Půjčky a finanční závazky trvající déle než jeden rok.
Tržní příležitost Předpovídaná poptávka po určitém produktu nebo službě na určitém trhu/trzích, kde se projevuje neuspokojená potřeba spotřebitelů.
Mezaninové financování Dlužní nástroj, který věřiteli dává právo převést dluh na vlastnický podíl ve firmě, pakliže dluh není splacen včas a v plné výši.
Mikrodar Mikrodar nebo mikrofilantropie je charitativní dar, který je svou částkou velmi malý.
Mikropůjčka Půjčka o malé částce, krátkém trvání a nízkém úroku, poskytovaná většinou start-upovým firmám nebo živnostníkům.
Dohoda minoritních vlastníků Dohoda, která doplňuje zakládající dokumenty firmy. Její obsah se v různých firmách liší – obecně se dá ale říct, že ošetřuje vlastnictví, hlasovací práva, management, řešení sporů a ochranu zájmů firmy.
Efekt networkingu Jev, kdy se určité zboží nebo služba stávají hodnotnějšími tak, jak je začíná používat více lidí.
Neakreditovaný investor Jakákoli dospělá osoba, která chce investovat.
Online crowdfunding, internetový crowdfunding Výběr peněz přes platformy (webové stránky), které lidem umožňují přispět peníze na určité kreativní projekty. Většinou za to dostanou malou odměnu, např. čerstvě vyvinutý výrobek nebo pozvánku na nějakou speciální událost.
Opce Finanční derivát, který svému majiteli dává právo (ale nikoli povinnost) nakoupit nebo prodat během určité doby a za předem stanovenou cenu nějaký cenný papír.
Obyčejná akcie Akcie opravňující svého držitele k výplatě dividend. Jejich výše a to, zda výplata vůbec proběhne, se odvíjí od finančních výsledků firmy.
P/E poměr Poměrový ukazatel používaný při investování. Ukazuje poměr mezi cenou akcie a výnosem z ní.
P/S poměr Poměrový ukazatel používaný při investování. Ukazuje poměr mezi tržní kapitalizací firmy a příjmy z jejích prodejů.
Patron Osoba, která přispěje peníze na crowdfundingový projekt. Může přispět na celý projekt nebo jen na jeho určitou část. Říká se mu taky dárce, přispěvatel nebo sponzor.
Přímé úvěrování – firemní půjčky Půjčky mezi lidmi a existujícími firmami (většinou jde o malé a střední firmy). Na určitou půjčku se složí více lidí; firma si od nich peníze vypůjčí.
Přímé úvěrování – spotřebitelské půjčky Lidé si skrz internetové platformy půjčují peníze od jiných lidí, jedná se zpravidla o malé částky. Půjčky většinou nejsou nijak zajištěné.
Financování z penzijního spoření Umožňuje vlastníkům a ředitelům malých a středních firem použít své nastřádané penzijní prostředky k zafinancování vlastní firmy. Jako jištění se většinou používají předměty duševního vlastnictví.
Pobídka Výhoda za splnění něčeho v crowdfundingovém projektu, například za poskytnutí příspěvku nebo šíření odkazu na něj. Pobídky mohou být individuální (pokud zaplatíte X peněz, dostanete to a to) nebo kolektivní (pokud všechny příspěvky dají Y peněz, dostane každý přispěvatel něco extra). Existuje spoustu pobídek a způsobů, jak je využít.
Soukromý emitent veřejně žádající peníze Firma v USA, která žádá investory o peníze na základě nařízení D předpisu 506c. To umožňuje, aby firma veřejně předkládala lidem žádosti o peníze.
Prezentace projektu Prezentace shrnující určitý podnikatelský záměr.
Popis projektu Propagační popis crowdfundingového projektu, jehož úkolem je vzbudit zájem potenciálních investorů.
Platforma Termín označující různé webové stránky, které usnadňují crowdfunding (např. Kickstarter je crowdfundingová platforma).
Příslib Označuje něčí slib přispět peníze na crowdfundingový projekt.
Fond Peněžní prostředky shromážděné od většího počtu jednotlivých investorů, které mohou společně sloužit pro investování. Příkladem jsou vzájemné nebo penzijní fondy.
Poplatek portálu Poplatek crowdfundingovému portálu za umožnění a usnanění crowdfundingového procesu. Poplatek se musí platit jen v případě, že se podaří vybrat cílovou částku. Poplatek neplatí investoři, ale tvůrce crowdfundingové kampaně. V USA se všechny poplatky řídí nařízeními SEC (Komise pro cenné papíry).
Diverzifikace portfolia Technika řízení rizika. Znamená rozdělení investic do různých investičních příležitostí. Diverzifikované portfolio obsahuje různá aktiva lišící se kvalitou a kvantitou. Účelem diverzifikace je snížit nesystematické riziko v portfoliu a vyvážit případné ztráty jedněch aktiv zisky jiných aktiv.
Ocenění po dodání peněz Hodnota firmy po tom, co se do její rozvahy přidají všechny vnější finanční zdroje a/nebo kapitálové investice. Termín označuje ohodnocení firmy ve chvíli, kdy rozvaha zahrnuje i všechny dodatečné finanční zdroje, například investice od venture nebo andělských investorů.
Ocenění před dodáním peněz Termín často používaný v kapitálovém rozpočtování. Označuje hodnotu firmy před započtením investic nebo dodatečných finančních zdrojů. Pokud investice dodá firmě peníze, bude mít firma jinou hodnotu před investicí a po ní.
Pre-Buzz Pre-Buzz je fáze kampaně těsně předtím, než se kampaň dostane na veřejnost. Je to jeden nebo více týdnů před jejím oficiálním zveřejněním. V tomto období se kampaň vylepšuje a vychytávají se poslední mouchy. Tvůrce se připravuje na oslovení cílových skupin a na další propagaci kampaně. Pre-Buzz je důležité stádium, nikdy by se nemělo podceňovat. Lidé nemůžou investovat do něčeho, o čem neví, a proto čím víc lidí bude o projektu vědět, tím větší je šance, že se podaří shromáždit cílovou částku. Pre-Buzz zahrnuje různé aktivity, od schůzek šířících povědomí o projektu až po vytvoření stránek na sociálních sítích. Určitě tuto fázi neignorujte.
Předkupní právo, preempce Stav, kdy má určitá osoba možnost koupit si akcie předtím, než to smějí udělat ostatní.
Prioritní akcie Akcie opravňující svého držitele k fixní dividendě, která se vyplácí přednostně před dividendou z obyčejných akcií.
Předprodejní crowdfunding Podporovatel přispěje na výrobek, který se teprve bude vyrábět. Firma z takto vybraných peněz financuje výrobu výrobku.
Primární trh První prodej nově vydaných cenných papírů investorům. Firma vydávající cenné papíry se tak snaží od investorů získat peníze. (Opakem je sekundární trh, kde investoři nakupují a prodávají cenné papíry mezi sebou a emitující firma žádné peníze nezískává).
Neveřejná nabídka Firmy, které nechtějí získat peníze prodejem svých cenných papírů ve veřejné nabídce, mohou cenné papíry nabídnout jen malému okruhu investorů. V takovém případě se hovoří o neveřejné nabídce; ta musí proběhnout v souladu s předpisy patřičného dohledového orgánu (v USA je to SEC).
Neveřejná emise Prodej cenných papírů relativně malému počtu vybraných investorů. Jeden ze způsobů, jak získat kapitál.
Výkaz zisku a ztráty, výsledovka Finanční přehled ukazující příjmy a náklady za určité období.
Měřák pokroku Interaktivní počítadlo, které vizuálně zobrazuje postup k určité metě. Když se jí dosáhne, většinou se něco stane – například lidé, kteří mety pomohli dosáhnout, dostanou něco za odměnu. Je třeba upozornit, že v projektech je většinou několik met (podcílů), ale měřáky jsou zpravidla schopné měřit v jednu chvíli jen jednu metu (a to tu nejvyšší). Populární aplikací s interaktivními počítadly je TickerFactory. U některých projektů platí, že pokud se finálního cíle nepodaří dosáhnout, vrátí se všechny příspěvky zpět dárcům.
Projekt Crowdfundingová kampaň propagující určitý výrobek nebo záměr.
Předpokládaný cash-flow Jde o předpokládané finanční toky ve společnosti.
Poradce Osoba, která tvůrci projektu poskytuje tvůrčí nápady a návrhy, když ho o to tvůrce požádá. Pravidelní poradci mohou mít výrazný vliv na finální podobu projektu.
Nemovitostní crowdfunding Jde o financování realitních nákupů skrze crowdfunding. Využívá většinou přímé úvěrování (peer-to-peer lending) složené z většího počtu investorů. Mohou se do něj většinou zapojit jen majetnější jedinci.
Návratnost investice Výkonnostní ukazatel používaný pro zhodnocení efektivnosti investice, případně k porovnání efektivnosti několika různých investic. ROI poměřuje výnos investice s náklady na ní. Vypočte se tak, že se výnos investice vydělí náklady na ní, přičemž výsledek je procento nebo zlomek.
Model příjmů Klíčová součást podnikatelského modelu. Definuje, jaký výrobek nebo služba se budou vyrábět a jak se budou prodávat – čili  jakým způsobem se budou generovat příjmy.
Dělení výnosů Tento termín má mnoho významů, vždycky záleží na konkrétním kontextu. V prostředí firmy označuje rozdělení zisku a ztráty mezi vlastníky firmy (těmi mohou být neomezeně nebo omezeně ručící společníci a zaměstnanci), případně rozdělení zisku a ztráty mezi jednotlivé firmy ve firemních aliancích.
Odměnový crowdfunding Lidé darují peníze na určitý projekt, přičemž očekávají, že jim za to bude poskytuna nějaká věcná (ale ne finanční) odměna, případně výrobek.
Odměny Odměny jsou věci, které přispěvatelé dostávají za příspěvek na projekt na některých crowdfundingových platformách.
Návratnost investice Výnos z investování do něčeho. Například finanční výnos z investice do akcií nebo emocionální výnos jako dobrý pocit z poskytnutí daru.
Royalty crowdfunding Přispěvatelé dostanou procento z výnosů firmy nebo projektu, který podpořili, jakmile ten začne vydělávat.
S.E.C.: Securities and Exchange Commission Úřad v USA, obdoba české Komise pro cenné papíry. Má na starosti regulaci investic a financí. Do její působnosti spadá i crowdfunding a start-upy.
SAFE (Simple Agreement for Future Equity) V USA dohoda o vypořádání mezi investory a firmou. Investor dává firmě kapitál a dostává za to warrant na akcie firmy, který může v budoucnu uplatnit.
Sekundární trh Trh, na kterém investoři mezi sebou nakupují a prodávají cenné papíry a jiná aktiva. Sekundární trh dodává likviditu, protože investorům umožňuje přeměnit svou investici v hotovost. V angličtině se mu také někdy říká aftermarket. (Opakem je primární trh, kde se cenné papíry a aktiva nakupují přímo od jejich emitenta.)
Zajištěná půjčka Půjčka, která je jištěná nějakou zástavou.
Cenné papíry Finanční instrumenty, kterými může být: podíl na vlastnictví ve veřejně obchodované společnosti (akcie), dlužní nástroj při půjčování státu nebo firmě (dluhopis) nebo právo na uplatnění vlastnictví (opce).
Zakládací kapitál Kapitál použitý k rozběhnutí nové firmy.
Počáteční financování Počáteční fáze financování firmy, následuje po uplatnění zakládacího kapitálu.
Series Anchor Osoba, která má rozhodující vliv na sérii projektů.
Dohoda akcionářů Smlouva/ujednání mezi akcionáři firmy o jejich právech a povinnostech.
Krátkodobá půjčka Půjčka kratší než jeden rok.
Sociální důkaz Známý také jako informativní sociální vliv. Psychologický fenomén, kdy lidé přijímají určité chování a pokládají ho jako správné v určité situaci.
Sponzor Osoba, která úplně zaplatí určitou část projektu. Sponzor za danou část platí plnou cenu; některé projekty ale umožňují, aby se na ceně podílelo i více sponzorů najednou. (Nutno odlišovat od patrona – ten přispívá na projekt jako celek, nikoli jen jeho jednotlivé části.)
Start-upová firma Firma, která je zpravidla mladší než jeden rok a má ještě minimální výnosy.
Počáteční kapitál Peníze, které jsou třeba pro rozběhnutí nové firmy. Použijí se na provoz kanceláře, povolení, licence, zásoby, vývoj výrobku a jeho výrobu, marketing a jakékoli další nutné výdaje.
Nadstavbový cíl Nadstavbový cíl je doplňková částka, která může být použita na úhradu dalších částí projektu poté, co se podaří vybrat hlavní částku. Doplňkový cíl by měl být konkrétní a rozumný a měl by přispěvatelům dát dodatečnou motivaci, aby se na projektu dál podíleli. Dobře nastavený nadstavbový cíl může dokonce motivovat lidi, kteří už jednou přispěli, aby přispěli podruhé.
Pobídky Předměty, které jsou v určitém projektu použité jako pobídky nebo odměny.
Tag Slovo nebo spojení slov, která označují určitý projekt nebo téma. Tagy se používají na internetu a pomáhají lidem najít projekty nebo témata, která je zajímají.
Cílová částka Množství peněz, které má být v crowdfundingové kampani vybráno. Zákon o crowdfundingu v USA omezuje maximální částku, kterou je možno vybrat, na 1 milion dolarů za rok. Pokud se za dobu, kdy je projekt otevřený, částku nepodaří vybrat, firma žádné peníze nedostane a všechny příspěvky se vrátí přispěvatelům. Nad cílovou částku se vybírat nemůže. Pouze v případě, že se tvůrci projektu podaří vybrat celou částku, může být projekt financován. Toto nastavení chrání investory, protože zajišťuje, že o určitý projekt bude dostatečný zájem a vyplatí se ho realizovat. Tvůrce kampaně tedy musí brát cílovou částku v potaz a dobře si rozmyslet, jak ji nastaví.
Nabídka na odkup akcií Nabídka odkoupit některé nebo všechny akcie firmy. Nabídková cena za akcii je obyčejně vyšší než tržní cena akcie.
Investiční podmínky Nezávazná dohoda stanovující základní podmínky, za nichž se bude investovat. Investiční podmínky slouží jako podklad pro vytvoření detailnějších právních dokumentů.
Průzkum vod Komunikace s potenciálními investory pro zjištění jejich zájmu. Dělá se předtím, než se začnou vybírat peníze.
Příspěvek do kasičky Způsob výběru peněz, kdy lidé darují různě vysoké částky peněz na projekt, který nemá přesně stanovené přispívací částky. Případně částky stanovené mít může, ale lidé chtějí projekt podpořit jako celek.
Ochranná známka Symbol, slovo nebo sousloví, které je právně registrováno a reprezentuje určitou firmu nebo produkt.
Nezajištěná půjčka Půjčka, která není jištěná žádnou zástavou.
Valuační strop Valuační strop se váže ke konvertibilním půjčkám ve druhé fázi financování. Konvertibilní půjčka může být se slevou a za předem stanovenou diskontní míru přeměněna na majetkový podíl ve společnosti v případě, že bude mít firma vysokou valuaci (ocenění). Je to způsob odměnění prvních investorů za to, že do firmy investovali na jejím začátku, tedy v době, kdy je to nejrizikovější.
Oceňování Určování současné hodnoty majetku nebo firmy. Existuje mnoho způsobů, jak určit hodnotu, některé jsou subjektivní a některé objektivní.
Rizikový kapitál Podílové financování ve start-upu poskytované investiční společností.
Trh rizikového kapitálu Sekundární trh, na němž mohou investoři investující do start-upů a malých firem prodávat své akcie a jiní investoři je od nich mohou kupovat. Jeho cílem je zlepšit likviditu cenných papírů malých firem. V USA je v současné době předložen zákon, který má využití tohoto trhu rozšířit.
Warrant Finanční derivát, cenný papír. Svému držiteli dává právo za určitou cenu a během určitého období nakoupit od emitenta cenné papíry.

Projekt CRUCIAL (Crowdfunding Capital) 2015-1-IE01-KA202-00862 byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+. Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.